Category: IPC இ.த.ச.

IPC இந்தய தண்டனை சட்டம்.

பாகம்-4 இ.த.ச.-இந்திய தண்டனை சட்டம் (IPC-Indian Penal Code) சுலபமாக சட்டம் அறிய ஒலி மற்றும் ஒளி வடிவில்.

Views: 61 பாகம்-3 இந்திய தண்டனை சட்டம் (Indian Penal Code) சுலபமாக சட்டம் அறிய ஒலி மற்றும் ஒளி வடிவில். தொகுப்பு மற்றும் பதிவு. திரு.…

IPC இந்தய தண்டனை சட்டம்.
IPC இந்தய தண்டனை சட்டம்.
IPC இந்தய தண்டனை சட்டம்.
Translate »