Category: IPC இ.த.ச.

IPC இந்தய தண்டனை சட்டம்.

பாகம்-4 இ.த.ச.-இந்திய தண்டனை சட்டம் (IPC-Indian Penal Code) சுலபமாக சட்டம் அறிய ஒலி மற்றும் ஒளி வடிவில்.

Views: 140 பாகம்-3 இந்திய தண்டனை சட்டம் (Indian Penal Code) சுலபமாக சட்டம் அறிய ஒலி மற்றும் ஒளி வடிவில். தொகுப்பு மற்றும் பதிவு. திரு.…

IPC இந்தய தண்டனை சட்டம்.

பாகம்-3 இ.த.ச-இந்திய தண்டனை சட்டம் (Indian Penal Code) சுலபமாக சட்டம் அறிய ஒலி மற்றும் ஒளி வடிவில்.

Views: 164   பதிவு. திரு. MMY. ஹமீது. மாவட்ட தலைவர். ஆம் ஆத்மி கட்சி. காரைக்கால். தொகுப்பு & பதிவு:

IPC இந்தய தண்டனை சட்டம்.
IPC இந்தய தண்டனை சட்டம்.

பாகம்-1 இ.த.ச.-இந்திய தண்டனை சட்டம் (IPC-Indian Penal Code) சுலபமாக சட்டம் அறிய ஒலி மற்றும் ஒளி வடிவில்.

Views: 307 பதிவு. திரு. MMY. ஹமீது. மாவட்ட தலைவர். ஆம் ஆத்மி கட்சி. காரைக்கால். தொகுப்பு & பதிவு:

Translate »